บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางทิพวัลย์ แก้วกันหา    2.นายเจษฎา วิณโรจน์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:09:10 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  14904  นายกฤตภัค นามพิมูล
2.  14743  นายชลสิทธิ์ กลี่เตียง
3.  14812  นายฐิติกร พระภูมี
4.  14744  นายฐิตินันท์ ศรีศักดิ์
5.  14745  นายณัฐวัฒน์ สินธ์ภักดี
6.  14780  นายณัฐวัตร ศรีวิไล
7.  14781  นายธนวัฒน์ พอบาน
8.  16414  นายธนเสฏฐ์ ตรีพรวสุชัย
9.  16374  นายธวัชชัย แสนโสภา
10.  14748  นายพิทักษ์ ติยะบุตร
11.  14852  นายพิทักษ์ ทองนำ
12.  14888  นายพีรพัฒน์ สุพร
13.  16362  นายภานุเดช วิลัยล้วน
14.  16349  นายสิทธิภาคย์ พอกพูล
15.  14907  นายอมเรนทร์ อุทกศิริ
16.  14821  นายอัคคเดช เจริญดี
17.  16363  นายอัศวิน อัศวภูมิ
18.  14778  นายเจษฎาวุธ ติยะบุตร
19.  14859  นายเสวตฉัตร มาวิเศษ
20.  14790  นางสาวกัญญาณัฐ นนทะปะ
21.  15969  นางสาวกัญญารัตน์ นนทะวงค์
22.  14861  นางสาวกัลยากร อินหงษา
23.  16561  นางสาวชไมพร เพ็งพันธ์
24.  14760  นางสาวณัฐชยา ชูช่วง
25.  16366  นางสาวณัฐนิชา บุญญาฤทธิ์
26.  16339  นางสาวธันจิรา ลำทอง
27.  14763  นางสาวนรินทร ติยะบุตร
28.  14797  นางสาวนันทิตา สุภาปุ
29.  14764  นางสาวนันท์นภัส วิจารณ์
30.  16353  นางสาวปทิตตา แสงโคตร
31.  14833  นางสาวปานไพลิน ศิริจันทรโชค
32.  14729  นางสาวรักษ์วนา ชาตัน
33.  14874  นางสาวสุภาภรณ์ หมายงาน
34.  15066  นางสาวอาภาศิริ บุญสอาด