บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางจันทนา สมบัติมนต์    2.ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์ สุทธิประภา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:19:54 )
จำนวน 46 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  14810  นายกฤติน ปัญญาบุตร
2.  16431  นายกิตติธัช สิงห์เสนา
3.  15968  นายจิรายุทธ ภูพันนา
4.  16392  นายณัฐวุฒิ แสนชมภู
5.  17465  นายธนพนธ์ ดวงพระจันทร์
6.  14882  นายธนวัฒน์ กองลี
7.  14815  นายธนวิชญ์ บุญเจริญ
8.  16413  นายธนินท์รัฐ ตรีพรวสุชัย
9.  16390  นายนนนนน มั่นเหมาะ
10.  16391  นายพัชระพงษ์ คุณธรรม
11.  16400  นายภักดี คำแก้ว
12.  14818  นายภีณภัทร์ บำรุง
13.  14785  นายมนชิต ดำบรรพ์
14.  14857  นายวัชเรนทร์ บุญทศ
15.  14788  นายศิลา สมจิตวิจาร
16.  14891  นายสุทธิพงษ์ ลุยกระโทก
17.  16393  นางสาวกมลนาถ เข็มเครือ
18.  16394  นางสาวกฤติพร รู้หลัก
19.  14827  นางสาวกัณญารัตน์ ชายเพ็ชร์
20.  16364  นางสาวกุลณัฐ มาตรัตน์
21.  16395  นางสาวจิราพัชร จุปัญญาบุตร
22.  15953  นางสาวชญาภา เกษาทา
23.  16396  นางสาวญาณีนุช โพชะดี
24.  16397  นางสาวฐานิกา มหาวรรณ
25.  16450  นางสาวณัฐณิชา ดวงบุบผา
26.  16398  นางสาวธนวรรณ ช่วยรักษา
27.  14893  นางสาวนภัสสร พรมจันทร์
28.  17007  นางสาวนิภาพร รักศิลป์
29.  16399  นางสาวปวริศา เมืองศรี
30.  14851  นางสาวพัชรินทร์ วงค์ราษฎร์
31.  16401  นางสาวภัทรา สีนอนิล
32.  14836  นางสาวภัศรา ศรีสุข
33.  16984  นางสาวมาริษา มาศงามเมือง
34.  16402  นางสาวรักษิตา บุญรักษ์
35.  15529  นางสาวฤทัยทิพย์ มาตรงามเมือง
36.  16489  นางสาววรินทร สามารถ
37.  16409  นางสาววิณิชยา สุพร
38.  16403  นางสาววิภาวี รุ่งคำ
39.  17463  นางสาวสรัญชนา ศรีศักดา
40.  16433  นางสาวสุนิสา เกษบึงกาฬ
41.  14774  นางสาวสุพรรษา ศรีแก่บ้าน
42.  16405  นางสาวสุพัตรา สว่างเนตร
43.  14902  นางสาวอมรรัตน์ พรมจันทร์
44.  16406  นางสาวอลิสา ทุมโยมา
45.  14775  นางสาวอัญชิสา จันทร์อ่อน
46.  16370  นางสาวอุ้มศิริ นวลละออง